Často kladené otázky
Scholarship

Podporujete studenty, kteří se na univerzity teprve hlásí či budou hlásit, nebo studenty, kteří již byli ke studiu přijati?

Termín uzávěrky je nastaven tak, aby pomohl oběma skupinám studentů. Je možné přihlásit se o stipendium i rok předem, a pak se již s příslibem stipendia hlásit na vybranou univerzitu. Také je možné hlásit se o stipendium a na univerzitu ve stejném roce (v tom případě v květnu uchazeč zná rozhodnutí o stipendiu a má možnost se rozhodnout jestli / na kterou univerzitu nastoupí). O stipendium se navíc také mohou hlásit studenti, kteří studium již započali a po čase zjistili, že jim nedostačují vlastní prostředky.

Program, který jsem si vybral/a, trvá několik let. Mohu počítat s pomocí Bakala Foundation i do budoucna?

Nabízíme vám finanční podporu na celou dobu trvání vámi zvoleného programu. Naše pomoc do dalších let je závislá především na vašem přístupu ke studiu. Vaše studijní výsledky budou každoročně posouzeny, a budete-li i nadále vykazovat studijní úspěchy, Bakala Foundation vám poskytne podporu, kterou potřebujete k dokončení svého programu. Nebudete se tedy muset každoročně účastnit klasického výběru uchazečů. Budeme požadovat pouze dodání doporučujícího dopisu od některého ze současných pedagogů a výpis vašich studijních výsledků. Na druhou stranu se podpora automaticky nevztahuje na vaše jiné budoucí studijní ambice. Pokud se například po dokončení bakalářského studia rozhodnete pokračovat v magisterském programu, budete se muset znovu zúčastnit výběrového řízení.

Je udělení stipendia spojeno s nějakými závazky?

Naším posláním je poskytnout talentovaným a odhodlaným mladým lidem příležitost k dosažení akademických úspěchů a následně pak naplnění jejich životních cílů. Doufáme, že příjemci stipendia budou cítit odpovědnost vůči těm, kteří tolik štěstí v životě neměli, a budou se snažit společnosti díl svého štěstí vrátit prostřednictvím pomoci potřebným. Věříme také, že dřívější a současní příjemci stipendia zůstanou v kontaktu s Bakala Foundation, podělí se vzájemně o své zkušenosti a případně pomohou budoucím uchazečům o naše stipendia či zájemcům o studium v zahraničí.

Kdy a jakým způsobem obdržím částku stipendia?

Úhrada školného a ubytování bude provedena přímo na účet univerzity v termínu požadovaném konkrétní univerzitou. Částka určená k pokrytí životních nákladů bude převedena na váš účet na začátku každého semestru.

Kdy se dozvím přesnou výši stipendia, které mi bude poskytnuto?

Udělení stipendia je podmíněno vaším přijetím na vybranou univerzitu. Výše stipendia může být upravena poté, co budete znát přesnou částku nutnou k započetí studia. Naše původní rozhodnutí o výši finanční pomoci může být poté upraveno podle vaší aktuální situace v době nástupu na univerzitu.

Pokrývá stipendium od Bakala Foundation veškeré náklady spojené se studijním programem nebo musím spoléhat na další zdroje financování?

Odpověď záleží na vaší konkrétní finanční situaci a nákladech vámi vybraného studijního programu. Přestože naším cílem je především zmírnit finanční zátěž obvykle spojenou se studiem na výjimečných vzdělávacích institucích, současně se snažíme podpořit v každém studentovi pocit odpovědnosti za vlastní vzdělání a budoucnost. Proto od každého studenta očekáváme, že se bude snažit v rámci svých možností alespoň částečně zajistit financování svého studia vlastními silami. Doporučujeme proto, aby každý student využil dle možností některou z následujících variant spolufinancování: finanční pomoc / stipendium přímo na vybrané univerzitě, práce na kampusu (kde je to možné), případně vlastní úspory z prázdninových brigád apod.

V době, kdy se studenti ucházejí o naše stipendium, většinou neznají přesnou částku potřebné finanční pomoci. Námi udělená částka proto představuje spíše odhad sumy, kterou bude student ze zdrojů Bakala Foundation potřebovat. V návrhu vycházíme z celkových předpokládaných studijních nákladů, odhadu finanční pomoci, kterou můžete získat přímo od vybrané univerzity, a z dalších vámi uvedených zdrojů.

Pokud po přijetí na konkrétní univerzitu zjistíte, že námi navržená částka v kombinaci s ostatními zdroji není dostatečná, můžete se na nás znovu obrátit a my v odůvodněných případech původně udělenou sumu navýšíme tak, abyste byl/a schopen/schopna svá studia započít.

Kdo tvoří výběrovou komisi?

Výběrovou či hodnoticí komisi tvoří dvě skupiny osobností. První jsou lidé úzce spojeni s nadací. Její členové mohou ke svému rozhodnutí využít mimo jiné zkušeností z předchozích let, mohou kvalitu studentů vzájemně srovnávat. Nadto pak každoročně oslovujeme řadu osobností, jejichž morální integrita a profesionální zázemí mohou sloužit jako silný důkaz jejich nezávislosti a odůvodněnosti rozhodnutí. Většina z členů komise sama studovala na prestižních zahraničních univerzitách a/nebo jsou respektovanými autoritami v oblasti vzdělávání, vědy, průmyslu a dalších oborech.

V jakém jazyce bude pohovor probíhat?

Vzhledem k mezinárodnímu složení výběrové komise bude pohovor veden v anglickém jazyce.

Co mám očekávat od pohovoru?

Při pohovoru máte možnost přesvědčit výběrovou komisi o tom, proč mají vybrat právě vás. Hodně se o vás dozvěděli již z podkladů zaslaných společně s vaší přihláškou. Jak dokážete formulovat své myšlenky, obhajovat své názory, za čím v životě jdete a co pro to dokážete udělat. Před pohovorem si proto zejména dobře utřiďte myšlenky a buďte sami sebou.