Provozní řád prostor Bakala Foundation Student Hub pro registrované členy

 

 1. Nadace The Bakala Foundation, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, IČ 27921247 (dále jen „Nadace“), jako provozovatel prostor Bakala Foundation Student Hub (dále jen „prostory“ nebo „Hub“) vydává tento Provozní řád prostor Bakala Foundation Student Hub pro registrované členy (dále jen „Řád“).
 2. Hub je multifunkční prostor, který je zejména k dispozici registrovaným studentům a studentkám za účelem samostudia, četby, návštěv akcí v Hubu apod.
 3. Řád určuje závazná pravidla chování všech osob, které vstupují do prostor Hubu.
 4. Hub se nachází v sídle Nadace ve 4. patře Vratislavského paláce, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 – Malá Strana. Do Hubu se vstupuje přes společné prostory Vratislavského paláce.
 5. Účelem Řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany Hubu, Vratislavského paláce a veškerého majetku nacházejícího se v Hubu a ve Vratislavském paláci.
 6. Každá osoba vstupující do prostor Hubu (dále jen „návštěvník“) se zavazuje dodržovat tento Řád a řídit se pokyny zaměstnanců Nadace.
 7. Vratislavský palác a vstupní prostory Hubu jsou monitorovány kamerovým systémem. Kamerový systém je instalován v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 8. Provozní doba Hubu je od pondělí do čtvrtka, mezi 10. a 16. hodinou, případně dle konání akcí (bude vždy specifikováno v programu akcí Hubu).
 9. Přístup do Hubu mimo provozní dobu je umožněn pouze zaměstnancům Nadace, případně dalším osobám po předchozí domluvě s některým ze zaměstnanců Nadace.

 

Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Návštěvník Hubu je povinen se zaregistrovat.
 2. Návštěvník Hubu se zavazuje chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům Hubu, stejně jako k zařízení a vybavení prostor Hubu.
 3. V případě mimořádných událostí jsou všichni návštěvníci povinni řídit se Požární a poplachovou směrnicí, Evakuačním plánem, bezpečnostními značkami a tabulkami umístěnými ve veřejných prostorách objektu a pokyny zaměstnanců Nadace.
 4. Během pobytu v objektu Vratislavského paláce a Hubu jsou návštěvníci povinni uposlechnout a řídit se pokyny zaměstnanců Nadace, případně ostrahy Vratislavského paláce.
 5. Návštěvníci Hubu mohou využívat následující společné vybavení a zařízení Hubu, přičemž jsou povinni řídit se pokyny umístěnými viditelně u jednotlivých stanovišť (označených cedulkami):
  • tiskárnu;
  • knihovnu;
  • kuchyňku, vč. rychlovarné konvice, kávovaru a kuchyňského vybavení;
  • kancelářské potřeby;
  • nábytek, a to výhradně k účelu, ke kterému je přímo určen. Je zakázáno bez předchozí domluvy s manažerkou Hubu jakkoli s nábytkem hýbat (s výjimkou židlí);
  • silent room, v závislosti na jeho obsazenosti/dostupnosti.
 1. Návštěvníci mají povinnost zachovávat klid a ticho v prostorách Hubu a Vratislavského paláce. Je zakázán poslech hlasových výstupů bez použití sluchátek.
 2. Při pobytu v Hubu je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu určených. Místy určenými k odkládání věcí jsou: zamykatelné skřínky, věšák.
 3. Návštěvník Hubu se zavazuje nepohybovat se ve společných prostorách Vratislavského paláce mimo příchod či odchod do Hubu, příp. využití toalet v přízemí.
 4. Návštěvníci Hubu se mohou pohybovat v následujících prostorách:
  • studovna;
  • silent room;
  • kuchyňka, která je součástí studovny;
  • předsíň a kuchyňka v chodbě před vstupem do studovny;
  • toalety, které jsou součástí prostor Nadace.
 1. Ve vnitřních prostorách Hubu a Vratislavského paláce je zakázáno:
  • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm;
  • vstupovat do něj pod vlivem návykových látek, příp. obtěžovat ostatní návštěvníky a zaměstnance nevhodným chováním či pachem;
  • vnášet do prostor zdraví škodlivé a návykové látky;
  • vstupovat do nich se zbraněmi a s jinými předměty, které mohou ohrozit bezpečnost osob anebo pořádek;
  • provádět činnosti, které nesouvisejí se studiem, vyhledáváním informací, kulturním a vzdělávacím posláním Hubu (např. hraní počítačových her, provádění soukromých komerčních činností atd.);
  • vstupovat na kolečkových bruslích, skateboardu, s kolem, koloběžkou a jiným obdobným sportovním náčiním;
  • manipulovat se zařízením a vybavením Vratislavského paláce a Hubu a vstupovat do prostor vyhrazených zaměstnancům Nadace a do dalších prostor Vratislavského paláce;
  • poškozovat Hub, Vratislavský palác a jejich vybavení a zařízení;
  • provozovat podomní prodej a umisťovat či odkládat reklamní a propagační tiskoviny v prostorách objektu;
  • fotografovat a filmovat v prostorách Vratislavského paláce je povoleno pouze v případě respektování práv třetích osob.
  • Návštěvníci Hubu se výslovně zavazují výše uvedené zákazy dodržovat.
 1. Návštěvník se zavazuje nahradit Nadaci újmu, která vznikne důsledkem porušení Řádu návštěvníkem, včetně nákladů spojených s vymáháním případné újmy.

 

Obecná ustanovení

 1. Kontrolou dodržování Řádu jsou pověřeni: manažerka Hubu, zaměstnanci Nadace, pracovníci ostrahy Vratislavského paláce. Všichni jmenovaní jsou oprávněni nevpustit do prostoru Hubu či z něj vykázat návštěvníka, který tento Řád svým chováním porušil.
 2. Návštěvník bere na vědomí, že Nadace The Bakala Foundation neodpovídá za: a) újmu způsobenou jednáním třetích stran, zejména jednáním ostatních návštěvníků Hubu, b) škodu na odložených věcech, v případě, že návštěvník odloží věc na jiném místě než na místě k tomu určeném, s tím, že za místo určené k odkládání věcí se považují uzamykatelné skříňky umístěné v kuchyňce Hubu pod čísly 1–5.
 3. Případné výjimky z tohoto Řádu je nutné s dostatečným předstihem dojednat s manažerkou Hubu.
 4. V případech výslovně neupravených tímto Řádem platí pokyny zaměstnanců Nadace.
 5. Kontaktní telefonní číslo: 601 572 610, Paulína Turisová – manažerka Student Hubu.

 

Tento Řád nabývá účinnosti dne 3. 3. 2020.

 

Václav Pecha
ředitel
Nadace The Bakala Foundation