Poučení o zpracování osobních údajů uživatele Bakala Foundation Student Hubu, který provozuje Nadace The Bakala Foundation

 

Nadace The Bakala Foundation zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a ostatními právními předpisy upravujícími nakládání s osobními údaji.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Nadace The Bakala Foundation, IČ: 27921247, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N vložka 646 (dále jen „BF“), e-mail: info@bakalafoundation.org, webová stránka: https://www.bakalafoundation.org/.

Bakala Foundation Student Hub

Bakala Foundation Student Hub (dále jen „Hub“) je sdílený prostor v sídle BF, který slouží studujícím středních a vysokých škol ke studiu, práci na společných nekomerčních projektech a k dalším neziskovým aktivitám, které se týkají vzdělávání.

Subjekt osobních údajů

Subjektem osobních údajů je uživatel/ka Hubu (dále jen „Uživatel/Uživatelka“).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

BF zpracovává osobní údaje poskytnuté jí Uživatelem/Uživatelkou prostřednictvím registračního formuláře https://forms.gle/i6Ekbt9DKGwGDwL76 na webových stránkách BF. Zpracovávané osobní údaje zahrnují:

  • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, e-mailová adresa, název a adresa školy a dále, v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce BF, IP adresa a soubory cookies.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje Uživatelů/Uživatelek jsou zpracovávány za účelem posouzení jejich žádosti o členství v Hubu, dále za účelem sledování využití Hubu a za účelem poskytování zpráv o provozních podmínkách Hubu a o jejich změnách a dále za účelem poskytování informací o programu a událostech v Hubu.

Ke zpracování osobních údajů dochází na základě oprávněného zájmu správce jako provozovatele Hubu. Zájmem správce je využívat informace o Uživatelích/Uživatelkách k plánování programu Hubu a k optimalizování služeb poskytovaných Uživatelům/Uživatelkám.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány přímo od Uživatele/Uživatelky, a to zejména prostřednictvím registračního formuláře a prostřednictvím následné komunikace s Uživatelem/Uživatelkou.

Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů pro BF, se kterými BF v rámci své činnosti spolupracuje.

Těmito osobami jsou zejména: poskytovatelé softwarových služeb, nadace Fondation Zdenek et Michaela Bakala v Ženevě (CH) (která přispívá na provoz Hubu), Wratislaw Palace, s.r.o. (společnost spravující dům, v kterém se Hub nachází).

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováním, a doba uložení osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů Uživatel/Uživatelka uděluje BF na dobu, po kterou bude užívat služby Hubu, a na dobu, která nepřekročí pět (5) let od posledního užití.

Proč jsou pro nás udělené osobní údaje Uživatelů/Uživatelek nezbytné

Poskytnutí osobních údajů Uživatele/Uživatelky je nezbytnou podmínkou pro využívání služeb Hubu, jedná se tedy o smluvní požadavek.

 

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od BF potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu a výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat BF o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud zanikly nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u BF.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u BF námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů BF nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení mohou být zejména případy ochrany práv a právních nároků BF.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených Nařízením) právo získat své osobní údaje od BF a předat je jinému správci osobních údajů.

Jak lze práva uplatnit: Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů může subjekt osobních údajů kdykoli uplatnit kontaktováním BF na poštovní adrese či e-mailem na adrese uvedené výše.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: V jakékoli záležitosti týkající se zpracování osobních údajů má subjekt, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení, právo podat stížnost u dozorového úřadu. Tímto je pro subjekty s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.