Poučení o zpracování osobních údajů uživatele Bakala Foundation Student Hubu, který provozuje Nadace The Bakala Foundation

 

Nadace The Bakala Foundation zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a ostatními právními předpisy upravujícími nakládání s osobními údaji.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Nadace The Bakala Foundation, IČ: 27921247, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N vložka 646 (dále jen „BF“), e-mail: info@bakalafoundation.org, webová stránka: https://www.bakalafoundation.org/.

Bakala Foundation Student Hub

Bakala Foundation Student Hub (dále jen „Hub“) je sdílený prostor v sídle BF, který slouží studujícím středních a vysokých škol ke studiu, práci na společných nekomerčních projektech a k dalším neziskovým aktivitám, které se týkají vzdělávání.

Subjekt osobních údajů

Subjektem osobních údajů je uživatel/ka Hubu (dále jen „Uživatel/Uživatelka“).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

BF zpracovává osobní údaje poskytnuté jí Uživatelem/Uživatelkou prostřednictvím registračního formuláře https://forms.gle/i6Ekbt9DKGwGDwL76 na webových stránkách BF. Zpracovávané osobní údaje zahrnují:

  • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, e-mailová adresa, název a adresa školy a dále, v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce BF, IP adresa a soubory cookies.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje Uživatelů/Uživatelek jsou zpracovávány za účelem posouzení jejich žádosti o členství v Hubu, dále za účelem sledování využití Hubu a za účelem poskytování zpráv o provozních podmínkách Hubu a o jejich změnách a dále za účelem poskytování informací o programu a událostech v  Hubu.

Ke zpracování osobních údajů dochází na základě oprávněného zájmu správce jako provozovatele Hubu. Zájmem správce je využívat informace o Uživatelech/Uživatelkách k plánování programu Hubu a k optimalizování služeb poskytovaných Uživatelům/Uživatelkám.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány přímo od Uživatele/Uživatelky, a to zejména prostřednictvím registračního formuláře a prostřednictvím následné komunikace s Uživatelem/Uživatelkou.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a Uchazeč má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla BF nebo na jeho e-mailovou adresu, které jsou uvedeny výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno BF, může BF zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména oprávněný zájem BF.

Případným odvoláním souhlasu Účastníka není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů pro BF, se kterými BF v rámci své činnosti spolupracuje.

Těmito osobami jsou zejména: poskytovatelé softwarových služeb, nadace Fondation Zdenek et Michaela Bakala v Ženevě (CH) (která přispívá na provoz Hubu), Wratislaw Palace, s.r.o. (společnost spravující dům, v kterém se Hub nachází).

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováním, a doba uložení osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů Uživatel/Uživatelka uděluje BF na dobu, po kterou bude užívat služby Hubu, a na dobu, která nepřekročí pět (5) let od posledního užití.

Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu. Odvoláním souhlasu zaniká právo na užívání Hubu.

Proč jsou pro nás udělené osobní údaje Uživatelů nezbytné

Poskytnutí osobních údajů Uživatele/Uživatelky je nezbytnou podmínkou pro využívání služeb Hubu, jedná se tedy o smluvní požadavek.

 

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od BF potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu a výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat BF o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud zanikl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u BF.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést u BF námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů BF nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení mohou být zejména případy ochrany práv a právních nároků BF.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených Nařízením) právo získat své osobní údaje od BF a předat je jinému správci osobních údajů.

Jak lze práva uplatnit: Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů může subjekt osobních údajů kdykoli uplatnit kontaktováním BF na poštovní adrese či e-mailem na adrese uvedené výše.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: V jakékoli záležitosti týkající se zpracování osobních údajů má subjekt, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení, právo podat stížnost u dozorového úřadu. Tímto je pro subjekty s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.