Výzva k podávání žádostí o nadační příspěvky

 

Stipendia pro sociálně a ekonomicky znevýhodněné žákyně, žáky, studentky a studenty (dále jen „studující“)

 

Volba střední školy, případně středního odborného učiliště je jedním z rozhodnutí, která výrazně určují pozdější uplatnění na trhu práce a tím i socio-ekonomický status. Studující si střední školu volí ve věku, kdy je jejich rozhodování silně ovlivněno sociálním a ekonomickým postavením jejich rodičů, případně tím, že vyrůstají mimo rodinu. Děti rodičů, kteří sami dosáhli nižšího vzdělání, případně rodičů, kteří patří do nižších příjmových skupin, si častěji volí předčasný odchod ze vzdělávání. Předčasné odchody ze vzdělávání představují zbytečné plýtvání potenciálem mladých lidí. Pro účely tohoto programu považujeme za předčasný takový odchod ze vzdělávání, který je způsoben špatnými školními výsledky nebo nízkou aspirací studujících, případně kombinací těchto dvou faktorů.

Nadace The Bakala Foundation chce prostřednictvím financování stipendijních programů, podpořit znevýhodněné studující. Stipendia mají pomoci znevýhodněným studujícím v dosahování lepších školních výsledků a tím zároveň ke snížení rizika předčasného odchodu ze vzdělávání, dále mají stipendia pomoci zvýšit aspirace studujících při přechodech mezi jednotlivými stupni vzdělávání.

 

Do kdy je možné podávat přihlášky?

Přihlášky do grantového programu budeme přijímat do neděle 13. sprna 2017.

 

Kdo může žádat o nadační příspěvky?

O nadační příspěvky mohou žádat organizace, které dlouhodobě pracují se sociálně a ekonomicky znevýhodněnými studujícími.

Organizace musí mít sídlo v České republice, nesmí být založena za účelem dosahování zisku a musí se (v podstatné míře) zaměřovat na vzdělávání, výchovu a podporu dětí a mládeže.

Organizace žádající o nadační příspěvek musí konečným příjemcům a příjemkyním stipendia (případně jejich rodinám) poskytovat služby, které mají za cíl kompenzovat jejich znevýhodnění (doučování, podpůrná opatření pro plnění školních povinností). Stipendium má sloužit jako další podpůrný nástroj k již poskytovaným službám.

O příspěvky mohou v odůvodněných případech žádat školy, školská zařízení a zařízení pečující o děti a mládež.

 

K čemu jsou nadační příspěvky určené?

Organizace žádající o nadační příspěvek mohou finanční prostředky použít k podpoře znevýhodněných studujících prostřednictvím stipendií. Studující (případně jejich zákonní zástupci) mohou stipendia použít k úhradě konkrétních služeb a věcí, které přímo souvisejí se vzděláváním. Stipendium je možné použít například k úhradě dopravy do školy, ubytování ve školním ubytovacím zařízení, školní stravy, nezbytných školních pomůcek. Stipendia mohou být použita jako motivační pobídka pro pokračování ve školní docházce, v tomto případě nemusí být jejich vyplacení vázáno na žádný konkrétní účel. Nadace The Bakala Foundation upřednostní podporu takových stipendijních programů, které vyplácejí stipendia zpětně na základě školních výsledků studujících.

 

Komu lze z nadačního příspěvku poskytnout stipendium?

Konečnými příjemkyněmi/příjemci stipendií musí být

  1. žákyně/žáci osmých a devátých tříd základních škol
  2. studentky/studenti gymnázií, středních škol a středních odborných učilišť

Podmínkou pro udělení stipendia musí být prokazatelné sociální, kulturní či ekonomické znevýhodnění studujících. Organizace žádající o nadační příspěvek, předloží metodiku, pomocí které posuzuje znevýhodnění.

 

Jaká je maximální výše stipendia?

Nadace The Bakala Foundation neurčuje maximální výši stipendia pro studující. Podmínkou je, aby stipendium sloužilo svému účelu. Nadace upřednostní takové programy, které umožní podporu co největšího počtu studujících, zároveň nepodpoří programy, u nichž příliš nízká hodnota stipendií zpochybňuje jejich smysl, případně nezaručí jejich účinnost.

 

O jak vysoký nadační příspěvek se může žadatel ucházet?

Nejnižší hodnota nadačního příspěvku v rámci tohoto programu je 50 tis. korun, nejvyšší příspěvky mohou dosáhnout hodnoty 500 tis. korun.

 

Kolik peněz bude v rámci této výzvy rozděleno?

Stipendijní programy ve školním roce 2017/2018 podpoříme nejvýše částkou 2 miliony korun.

 

Jaká část nadačního příspěvku musí být použita na stipendia a jakou část lze použít na pokrytí administrativních úkonů spojených s vyplácením stipendií?

Z celkové hodnoty nadačního příspěvku musí být nejméně 90% poskytnuto studujícím ve formě stipendií, na pokrytí administrativních nákladů může být použito nejvýše 10% celkové hodnoty nadačního příspěvku. Omezení administrativních nákladů na 10% je dáno tím, že o nadační příspěvek mohou žádat pouze organizace, které už se znevýhodněnými studujícími pracují a nadační příspěvky mají být pouze doplňujícím nástrojem existujícího portfolia služeb.

 

Na jaké časové období lze žádat o nadační příspěvek?

O nadační příspěvek lze žádat na období jednoho školního pololetí, nebo jednoho školního roku. K uvedeným obdobím se připočítává jeden měsíc na přípravu a jeden měsíc na dokončení programu. Nadační příspěvky lze tedy čerpat v období srpen až únor (1. pololetí), leden až červenec (2. pololetí), případně srpen až červenec (celý školní rok).

 

Podle jakých kritérií budou posuzovány žádosti o nadační příspěvek?

  • Zkušenost se vzděláváním znevýhodněných studujících
  • Návaznost stipendijního programu na další programy organizace
  • Metodika výběru stipendistek/stipendistů.
  • Metodika měření podpůrného účinku stipendií.

 

Jak bude probíhat výběr úspěšných projektů?

Nadace si vyhrazuje právo neudělit žádný nadační příspěvek a právo zamítnout žádost o nadační příspěvek a právo nezdůvodňovat zamítnutí žádosti o nadační příspěvek.

Žádosti o nadační příspěvek, které vyhoví formálním požadavkům, posoudí komise jmenovaná Nadací. Komise doporučí žádosti o nadační příspěvky ke schválení. Žádosti o nadační příspěvky doporučené komisí posoudí Správní rada Nadace a rozhodne o poskytnutí či neposkytnutí nadačního příspěvku.

Nejzazší předpokládaný termín vyhlášení výsledků je září 2017.

 

Jakým způsobem bude Nadace kontrolovat využití nadačního příspěvku?

Nadace bude požadovat závěrečnou zprávu skládající se z popisné části a podrobného vyúčtování. Součástí zprávy musí být i školní výsledky příjemců stipendií v anonymizované formě. Nadace si vyhrazuje právo nahlížet do dokumentace stipendistek/stipendistů, příjemce nadačního příspěvku je povinen k tomuto účelu opatřit jejich souhlasy (případně jejich zákonných zástupkyň/zástupců).

Formulář pro podání žádosti

 


Předchozí granty Bakala Foundation

Za deset let existence nadace věnovali manželé Bakalovi jejím prostřednictvím na činnost 50 subjektů téměř 75 milionů korun. Podpořili tak celou řadu projektů z oblasti vzdělávání, kultury nebo zdravotnictví.

Bakala Foundation se drží svého hesla „vzdělání je nejlepší investice“, a proto velké úsilí směřuje především na rozvoj vzdělávání a schopností studentů. Proto nadace podpořila například soutěž středoškoláků v debatování Studentská Agora, mezinárodní konferenci o orální historii Ioha Prague či vznik think-tanku IDEA pro podporu svobodného akademického bádání při institutu CERGE. Kromě toho spolufinancovala i projekt Lepší škola pro všechny, jehož cílem je pomoci učitelům se zaváděním inkluzivního vzdělávání. Manželé Bakalovi se finančně podíleli i na rekonstrukci škol v Ostravě a obci Odry a spolufinancovali množství dalších projektů zaměřených na vzdělávání.

Michaela a Zdeněk Bakalovi podpořili Design Museum v Londýně, Centrum současného umění DOX, festivaly Struny podzimu, Ostravské dny, Trutnoff a NODO.

Mezi další oblasti, ve kterých Bakala Foundation dlouhodobě pomáhá, patří zdravotnictví. Finančně se podílela na koupi přístroje na diagnostiku plicních onemocnění, který slouží v Nemocnici na Homolce. Podílela se na financování terapeutických pomůcek pro hendikepované děti a dlouhodobě přispívá na rekondiční pobyty dospělých se zdravotním postižením. Nezapomíná ale ani na podporu farností, a proto pomohla zaplatit rekonstrukci varhan v pražském kostele U Salvátora, rekonstrukci poutního místa pražského kostela Panny Marie Vítězné či dostavbu vzdělávacího centra a kostela Svatého ducha v Ostravě-Zábřehu.

Nadační příspěvky v roce 2015

Darovali jsme 500 000

Člověk v tísni, o.p.s. - Příběhy bezpráví

Příspěvek na projekt Příběhy bezpráví umožnil nabídnout školám dokumentární i hrané filmy a další pomůcky vhodné k výuce dějepisu. Součástí projektu …

Celý článek

Darovali jsme 500 000

Člověk v tísni, o.p.s. - Lepší škola pro všechny

Ne všichni mají nadání a schopnosti studovat na prestižních zahraničních univerzitách. I proto Bakala Foundation podpořila projekt Lepší škola pro …

Celý článek

Darovali jsme 500 000

Ostravské centrum nové hudby – spolek - Ostravské dny 2015

Nadačním příspěvkem podpořila Bakala Foundation také konání festivalu Ostravské dny 2015. Tento festival je zaměřen na soudobou klasickou hudbu, a …

Celý článek

Darovali jsme 250 000

„Struny podzimu“ – spolek - Stipendium Strun podzimu

Bakala Foundation poskytla příspěvek festivalu Struny podzimu na udělení stipendií na podporu mladých jazzových talentovaných hudebníků při jejich zahraničním studiu. …

Celý článek

Darovali jsme 200 000

Univerzita Karlova v Praze – FYKOS - Týden s aplikovanou fyzikou a Den s experimentální fyzikou

FYKOS je FYzikální KOrespondenční Seminář určený středoškolákům se zájmem o fyziku. Řada stipendistů Bakala Foundation – fyziků – prošla na …

Celý článek

Darovali jsme 175 315

Ondřej Michálek – Kaplicky Internship - Stáž v architektonickém studiu Evy Jiřičné

Program Kaplicky Internship organizuje Bakala Foundation ve spolupráci s londýnským Design Museum. Partnerem projektu je Nadační fond KAPLICKY CENTRE. V roce …

Celý článek

Darovali jsme 50 000

Nadační fond KAPLICKY CENTRE

Nadační fond KAPLICKY CENTRE je partnerem projektu Kaplicky Internship. Příspěvek Bakala Foundation byl nadačním fondem použit na rozvoj jeho dalších …

Celý článek

Darovali jsme 40 000

Domov pro mne, z.s. - Zážitkový pobyt pro dospělé se zdravotním postižením

Již tradičně nadace spolufinancovala rekondiční pobyt pro dospělé s těžkým tělesným postižením, který pořádá zapsaný spolek (dříve občanské sdružení) Domov pro …

Celý článek

Darovali jsme 30 000

Gabriela Franková – studium PrF MUNI

Na základě spolupráce se soutěží Česká Miss 2014 hradila Bakala Foundation v roce 2015 náklady na studium Gabriely Frankové na Právnické …

Celý článek